This website uses cookies. The third part cookies used on this website are used to gather information about how people navigate the site. If you continue to use our website, you accept the use of cookies. Find out more about cookies used on vestas.com and how to delete them here. Cookies

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Vestas Group samlar in, använder och överför personuppgifter med Vestas Wind System A/S som personuppgiftsansvarig. ”Vestas”, ”vi” eller ”oss” avser moderbolaget, Vestas Wind Systems A/S eller något av dess dotterbolag, joint ventures eller närstående bolag inom Vestas Group (tillsammans benämnda ”Vestas Group”). Mer information finns på Vestas webbplats (www.vestas.com).

Du kan använda denna webbplats utan att avslöja vem du är. När du använder vår webbplats kan vi automatiskt (dvs. inte genom registrering) samla in annan information än personuppgifter (t.ex. vilken typ av webbläsare och operativsystem som används, domännamnet på den webbplats du kom från, antal besök, genomsnittlig tid du befunnit dig på webbplatsen och vilka sidor du har tittat på).

Denna integritetspolicy berör personuppgifter som vi kan samla in när du använder webbplatsen, till exempel en IP-adress. Om du registrerar dig för någon av våra tjänster eller använder formulär för att kontakta oss, kommer du att få närmare information om vilka uppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med registreringen. Det kan vara uppgifter som namn, postadress, e-postadress, annan kontaktinformation m.m.

Om du följer en länk till en annan webbplats (inklusive en webbplats som drivs av Vestas) kan en annan integritetspolicy gälla för sådan webbplats. Du bör därför läsa denna policy innan du skickar in några personuppgifter och huruvida du behöver ge ditt samtycke till att denna webbplats behandlar dina personuppgifter.

”Behandling” innebär att Vestas samlar in, använder, lämnar ut, lagrar och raderar dina personuppgifter.

Vestas ansvarar för att säkerställa att personuppgifterna används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vestas samlar endast in och behandlar dina personuppgifter om vi har berättigat intresse för behandlingen enligt tillämplig lagstiftning, till exempel om:   

Vi har fått ditt samtycke.

Behandlingen krävs för att fullgöra ett avtal med dig.

Vii är rättsligt förpliktigade att göra detta.

Vi har ett berättigat intresse.

HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vestas registrerar och behandlar personuppgifter om dig för att leverera efterfrågadetjänster när du:

  • kontaktar Vestas
  • anmäler dig för att få nyhetsbrev
  • själv skickar in någon typ av personuppgifter till oss via vår webbplats eller applikationer.

Behandlingen bygger på vårt berättigade intresse av att bedriva vår dagliga verksamhet och kunna erbjuda dig våra tjänster.

Vestas kommer att följa nedanstående principer vid behandling av personuppgifter:

1.         Vi kommer endast att samla in personuppgifter för specifika ändamål.

2.         Vi kommer inte att samla in mer personuppgifter än vad som krävs för att uppnå dessa ändamål.

3.         Vi kommer inte att använda personuppgifter för andra ändamål än de för vilka de ursprungligen samlades in utöver vad som anges här eller med föregående samtycke.

4.        Vi kommer inte att överföra personuppgifter till tredjepart eller över landsgränser utöver vad som anges här eller med föregående samtycke.

5.         Vi kommer att tillämpa höga tekniska standarder för att vår behandling av personuppgifter ska vara säker.

6.        Utöver vad som anges här kommer vi inte att lagra personuppgifter i identifierbar form längre än vad som är nödvändigt för att uppnå dessas ändamål eller enligt vad lagen föreskriver.

UTLÄMNING OCH ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vestas är ett globalt företag. Våra kunder och vår verksamhet är spridda över hela världen. Därför samlar vi också in och överför personuppgifter i global omfattning. Detta innebär att vi kan överföra dina personuppgifter till platser utanför det land där du bor. När vi överför dina personuppgifter till ett annat land utanför EES kommer vi att försäkra oss om att de skyddas och överförs på ett sätt som uppfyller de rättsliga kraven. Vi har företagsinterna riktlinjer som ska säkerställa en adekvat skyddsnivå oavsett var inom Vestas Group dina uppgifter finns. 

Vi kan också komma att dela med oss av dina personuppgifter utanför Vestas Group i med enligt nedan:

•      Till tredjepart  i syfte att tillhandahålla tjänster till oss som möjliggör eller understödjer vårt uppfyllande av de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy (t.ex. Vestas IT- och kommunikationsleverantörer). Dessa tredjeparter kommer att omfattas av tillämpliga skyldigheter avseende dataskydd.

•      I den omfattning lagen kräver, t.ex. om vi åläggs att lämna ut dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

SÄKERHET

Vestas vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. Alla personuppgifter som överlämnats kommer att behandlas strikt konfidentiellt och kommer endast att behandlas för de ändamål som de samlats in för.

COOKIES

Vi spårar automatiskt hur det innehåll som erbjuds används. Denna spårning hjälper oss att hitta lämpliga förbättringsområden så att vi löpande kan göra det innehåll vi erbjuder mer relevant och lättillgängligt. En av de metoder vi använder för detta är cookies. Du kan läsa mer om vår cookiepolicy i texten ”Information om cookies”.

HUR LÄNGE KOMMER VI ATT SPARA DINA PERSONUPPGIFTER?

Under vilken tidsperiod vi kommer att spara dina personuppgifter varierar, och detta avgörs av nedanstående kriterier:

•      För vilka ändamål vi använder personuppgifterna (enligt närmare beskrivning i denna policy) – vi behöver behålla uppgifterna under den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålet. 

•      Rättsliga skyldigheter – lagar och förordningar kan ange en minsta tidsperiod under vilken vi måste behålla dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt till att få tillgång till de uppgifter om dig som vi behandlar. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att, om så är relevant, få dessa  uppgifter rättade. Observera att Vestas inte alltid måste uppfylla en sådan begäran. 

Om du vill utöva din rättighet att få tillgång till dina personuppgifter, att invända mot att de behandlas eller att få behandlade uppgifter rättade, kontakta oss på: dataprivacy@vestas.com. Om du vill klaga på Vestas behandling av dina personuppgifter kan du också kontakta Datainspektionen.